Projekty unijne

Strona główna / Projekty unijneTytuł projektu: Nowe e-usługi oraz informatyczna integracja działów w firmie Ekoklimax - Projekt sp. j.
Projekt pn. „Nowe e-usługi oraz informatyczna integracja działów w firmie Ekoklimax - Projekt sp. j." uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest upowszechnienie technologii IT w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie nowych e-usług oraz informatyczną reorganizację firmy.
Cel główny został zrealizowany przez cele cząstkowe: większa informatyzacja przedsiębiorstwa, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, poprawa efektywności pracy/działania, podwyższenie standardu pracy, skrócenie czasu realizacji usługi/zakupu produktu.

Rodzaj inwestycji jest zgodny z celem Działania 4.3 RPO Wk-P rozwój komercyjnych e-usług , a także jest zgodny z zapisami Uszczegółowienia RPO Wk-P pod względem typów możliwych do realizacji projektów z tym działaniem oraz celem jakim jest zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarce.

Całkowita wartość projektu wynosi: 206.369,40zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 85.567,80
Budżet Państwa : 15.100,20zł
Budżet własny: 105.701,40zł

Rozpoczęcie projektu 01.07.2014r zakończenie realizacji Projektu: 30.09.2015r.
Tytuł projektu: Innowacyjny sterownik do central wentylacyjnych i technologia jego produkcjiPrzedsiębiorstwo Ekoklimax-Projekt Sp. J. Z.Chilewski, J.Czerwiński realizuje Przedsięwzięcie Badawcze pt „Innowacyjny sterownik do central wentylacyjnych i technologia jego produkcji” w ramach Projektu Voucher badawczy.

Przedmiotem Przedsięwzięcia Badawczego jest opracowanie sterownika do central wentylacyjnych umożliwiających bezpośrednią współpracę z systemami automatyki budynkowej [np. KNX, Lon, BACNet] oraz urządzeniami mobilnymi [z systemem iOS i Android] poprzez internet. Tym samym możliwe będzie precyzyjne sterowanie i diagnozowanie stanów wewnętrznych instalacji wentylacyjnej, monitorowanie parametrów pracy urządzeń [zużycia prądu, temperatur], optymalizacja zużywania energii, zarządzanie konserwacją centrali wentylacyjnej i diagnozowanie stanu urządzeń [m.in. stan pracy, zużycie filtrów, sygnalizacja ich wymiany].

Całkowity koszt Projektu to 123.000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR 80.000,00 PLN.Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Tytuł projektu: Urządzenie do scentralizowanego sterowania ciepłem i wentylacją w budynkach, optymalizujące zużycie energii i technologia jego produkcji.We współpracy z jednostką naukową realizujemy projekt pn. „Urządzenie do scentralizowanego sterowania ciepłem i wentylacją w budynkach, optymalizujące zużycie energii i technologia jego produkcji”. Projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.Elektroniczne procesy biznesowe drogą wzrostu efektywności współpracy firmy Ekoklimax-Projekt Sp.J. z firmami partnerskimi

Projekt polegać będzie na zakupie i wdrożeniu systemu umożliwiającego firmom z branży klimatyzacyjno-wentylacyjnej automatyczne pozyskanie i przetwarzanie informacji dotyczących dostępności produktów, ich zamówień, projektowania oraz czasu realizacji.

Pakiet dostępnych narzędzi pozwoli firmom partnerskim sprawdzać realizację zamówień, co przełoży się na wyniki finansowe firm współpracujących. System cechować będzie duża przejrzystość i funkcjonalność, ułatwiająca wdrożenie jej w kolejnych firmach partnerskich. Składać się będzie z kilkudziesięciu modułów. System informatyczny służyć będzie gromadzeniu w jednym miejscu pełnej informacji, potrzebnej do zdefiniowania możliwości oraz czasu realizacji zamówienia. Dla każdego z partnerów, dostępna będzie baza magazynowa wnioskodawcy, dzięki czemu będzie on mógł efektywnie zaplanować czasowo i kosztowo realizację zleconej dostawy, a także zamówić produkcję niezbędnych do tego celu elementów.

Projekt polegać będzie na stworzeniu systemu B2B do którego, za pośrednictwem specjalnych paneli, będą mieć dostęp, oprócz firmy Ekoklimax-Projekt, również partnerzy, zajmujący się dystrybucją produktów. Działanie systemu wspierane będzie przez operatora. Projekt będzie przeprowadzony w pięciu etapach. Realizacja projektu, wdrożenie systemu B2B usprawni działanie głównych procesów biznesowych, związanych ze współpracą Ekoklimax–Projekt z partnerami zaopatrującymi się w produkty producenta.

System będzie tworzyć kilka zintegrowanych podsystemów. Zapewnią one: przyjmowanie i identyfikację zgłoszeń, przetwarzanie i zatwierdzanie informacji, planowanie, przydział, koordynację i kontrolę zadań. Tym samym użytkownicy będą mieli znacznie szybszy dostęp do danych niezbędnych przy podejmowaniu decyzji.

Projekt polega na stworzeniu platformy internetowej pozwalającej firmie Ekoklimax-Projekt i partnerom na automatyzację procesów biznesowych. Stanowi element integrujący - narzędzie dokonujące wymiany informacji między systemami współpracujących przedsiębiorstw.

Platforma poprzez zintegrowane przesyłanie danych z central sprzedanych i pracujących u odbiorców finalnych - serwisowanych przez partnerów pozwoli na odebranie przez serwery firmy Ekoklimax-Projekt i partnerów na bieżąco sygnałów odzwierciedlających prawidłowość ich pracy. Usprawni to diagnozowanie usterek i serwisowanie.

W ramach platformy stworzona zostanie dodatkowa funkcjonalność polegająca na udostępnieniu interfejsu dostępowego do połączonych systemów informatycznych.